Odlings- och betesmarken

Jordbruksdriften i Mariestad förfogar över en markareal om ca 470 hektar fördelat på åker- och betesmark. Marken arrenderas av Sveaskog, specialfastigheter och privata markägare. I jordbruksdriften arbetar 8 produktionsledare och ca 30 intagna från öppna anstalten Rödjan sysselsätts.

Allt foder odlas och förädlas i egen regi, varav omkring hälften går till försäljning. Odling av rotfrukter och grönsaker är under uppbyggnad, vilket betyder att det snart finns ytterligare arbetstillfällen för intagna. Från både häktet och anstalterna finns också ett kretsloppssystem för kompostering av matfallet. Restprodukten används sedan som jordförbättringsmedel i vårt jordbruk.

Läs mer